9 Νοε 2012

θέση μουσικού στα Κλαρινέτα, από την Εθνική Λυρική Σκηνή

Αθήνα,  9 Νοεμβρίου 2012

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση για:
α) Mία (1) θέση μουσικού στα Κλαρινέτα για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.) καθώς και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής,  κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2012-2013.  
β)  Μία (1) θέση μουσικού στα Κλαρινέτα με υποχρέωση για Μπάσο Κλαρινέτο  και Κουαρτίνο (Μι ύφεση) για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.) καθώς και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής,  κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2012-2013.  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ
Οι υποψήφιοι της περίπτωσης α θα διαγωνισθούν σε:
1.   MOZART: Κοντσέρτο για Κλαρινέτο ΚV 622 σε Λα μειζ
2.   DEBUSSY:  1η Ραψωδία για Κλαρινέτο.
3. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα, τα οποία θα δίδονται στους υποψήφιους σε φωτοαντίγραφα, από το Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ.
Οι υποψήφιοι της περίπτωσης β θα διαγωνισθούν σε:
1.   MOZART: Κοντσέρτο για Κλαρινέτο ΚV 622 σε Λα μειζ (Πρώτο και Δεύτερο μέρος)
2.  Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα, τα οποία θα δίδονται στους υποψήφιους σε φωτοαντίγραφα, από το Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ.
Ημερομηνία Ακρόασης για τους υποψηφίους της περίπτωσης α:                          
    29 /12/2012                                    Ώρα :  14:00 μ.μ.

Ημερομηνία Ακρόασης για τους υποψηφίους της περίπτωσης β:                          
    30 /12/2012                                    Ώρα :  14:00 μ.μ.
Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν με σειρά που θα προκύψει κατόπιν κληρώσεως. Ως εκ τούτου πρέπει να παρευρίσκονται όλοι κατά την ώρα έναρξης των ακροάσεων.
Όσοι εκ των υποψηφίων επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν και στις δύο ακροάσεις, όπως αυτές αναγράφονται στις παραγράφους α και β.

Τόπος ακρόασης:
Αίθουσα δοκιμών της Ορχήστρας (Αρχιμήδους 16, 177 78 Καλλιθέα).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (οδός Πανεπιστημίου 39 Στοά Πεσματζόγλου 3ο  όροφος, τηλ. 37.11.330) για έντυπα και υποβολή αιτήσεων τις εργάσιμες ημέρες από  12/11/2012 μέχρι και 17/12/2012, από τις 8.30 μέχρι τις 14.30.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ή πτυχίου από αναγνωρισμένο ωδείο της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένο μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή ισότιμου διπλώματος εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού, το οποίο πρέπει να  κατατεθεί μαζί με την αίτηση, καθώς και πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
Όσοι εκ των υποψηφίων εργάζονται σε άλλη ορχήστρα (Ε.Ρ.Τ., Δ. Αθηναίων κ.λ.π.) με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, θα πρέπει να προσκομίσουν  στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, πριν την ημερομηνία της ακρόασης, βεβαίωση των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους, από τον φορέα εργασίας τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γραφείο Ο.Λ.Σ.
κα. Μ. Αγγελοπούλου, τηλ. επικοινωνίας 210.36.15.121
Αρχιμήδους 16-177-78 Καλλιθέα


Θερμή παράκληση για  δημοσίευση
Από το Γραφείο Τύπου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής