9 Ιαν 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ‏ΘΕΜΑ: Αναγνώριση τίτλων σπουδών Σαξοφώνου.


Σε εφαρμογή του Ν. 3773/2009, άρθρο 38 «Ρύθμιση θεμάτων για τη λειτουργία των Σχολών Δ/νση Ορχήστρας, Δ/νση Χορωδίας, Σαξοφώνου και Παραδοσιακής Μουσικης»,  εκδόθηκε το Π.Δ. με αριθμ. 55/2012 (ΦΕΚ 107/Α/2012) με το οποίο ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγνώρισης τίτλων σπουδών  Σαξοφώνου που έχουν χορηγηθεί από τα εποπτευόμενα από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α μουσικά εκπαιδευτήρια μέχρι την έναρξη της ισχύος του ανωτέρω αναφερόμενου Νόμου.
Ως εκ τούτου όσοι εκ των κατόχων  τίτλου σπουδών Σαξοφώνου, όπου ως τίτλος σπουδών νοείται κάθε παραστατικό στοιχείο ολοκλήρωσης  σπουδών (Δίπλωμα, Πτυχίο, Βεβαίωση ή Αποδεικτικό περάτωσης σπουδών) επιθυμούν να αναγνωρισθεί ο τίτλος τους, θα πρέπει να υποβάλουν στη Δ/νση Μουσικής , τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2013, σχετική αίτηση με τα αναφερόμενα  στο Π.Δ. 55/2012 δικαιολογητικά, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν στην αρμόδια για το έργο επιτροπή του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Εσωτ. Διαν.
Δ.Μ.

                                                                Ο Προϊστάμενος  της Διεύθυνσης Μουσικής
                                                                     Μάριος Κωστάκης