30 Δεκ 2012

απαραίτητα πτυχία για διορισμό στην εκπαίδευση στον κλάδο "μουσικής"

Ανοίχτε ΕΔΩ για να δείτε ποια πτυχία οδηγούν σε διορισμό στην Α/βαθμια και Β/βαθμια εκπαίδευση.

Ειδικότερα για τους μουσικούς:ΜΟΥΣΙΚΗΣ


ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΝΑΙ

Πτυχίο μουσικών σπουδών ή μουσικής επιστήμης και τέχνης Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).
ΜΟΥΣΙΚΗΣ


ΠΕ16.02
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΝΑΙ
Πτυχίο Λαικής και Παραδοσιακής Μουσικής (ΑΤΕΙ Ηπείρου) της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2).
ΜΟΥΣΙΚΗΣ


ΤΕ16
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΟΧΙ (1)

Πτυχίο μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109 Α΄) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.