6 Απρ 2013

"Η αδράνεια της πολιτείας οδηγεί τα δημοτικά ωδεία της χώρας σε κλείσιμο!". Υπόμνημα των διευθυντών των δημοτικών ωδείων.

ΘΕΜΑ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ κατάταξη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού των Δημοτικών Ωδείων στην κατηγορία ΤΕ και ΑΜΕΣΗ διαβάθμιση ωδειακών σπουδών
Αντιμέτωποι με την αναίτια καθυστέρηση έγκρισης των προβλεπόμενων θέσεων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού στα Δημοτικά Ωδεία της χώρας από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους και την συνεχόμενη γραφειοκρατική ταλαιπωρία που πλήττει επί μονίμου βάσεως όλα τα μουσικά ιδρύματα της χώρας, σας ενημερώνουμε για το πλήρες αδιέξοδο στο οποίο έχουν οδηγηθεί τα Δημοτικά Ωδεία.
Αφορμή οι αλλεπάλληλες ρυθμίσεις που αφορούν τους εργαζομένους των ΝΠΙΔ & ΝΠΔΔ, οι οποίες δεν προβλέπουν κανένα ειδικό καθεστώς για το καλλιτεχνικό-διδακτικό προσωπικό των φορέων, αλλά και δεν καθορίζουν την διαβάθμιση των σπουδών τους.
Με παλαιότερα υπομνήματά μας (09-11-2009, 11-09-2011, 02-03-2012, 06-09-2012 & 07-10-2012), εξηγήσαμε την ιδιαιτερότητα της λειτουργίας των Δημοτικών Ωδείων, αναλύοντας διεξοδικά την ταυτότητά τους, το ισχύον εργασιακό καθεστώς και τις αδυναμίες του νομικού πλαισίου που δυσχεραίνουν την εύρυθμη λειτουργία αυτών και πλήττουν ανεπανόρθωτα τον τομέα του πολιτισμού και της παιδείας.

Το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 ξεκίνησε ουσιαστικά τον Δεκέμβριο του 2012!, εξαιτίας της αναίτιας καθυστέρησης έγκρισης των θέσεων εκ μέρους τριών Υπουργείων (Εσωτερικών, Μεταρρύθμισης και Οικονομικών). Η πλήρης αδιαφορία των εμπλεκομένων στη διαδικασία για τη διασφάλιση της ομαλότητας και της πληρότητας του εκπαιδευτικού έτους, είχε αποτέλεσμα τη σοβαρή δυσλειτουργία των φορέων και την ασυμβατότητα των προγραμμάτων σπουδών με τους εναπομείναντες διαθέσιμους μήνες.
Στη πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΑΡ.ΦΕΚ 237 (ημ.5/12/12) άρθρο 1 Παρ.2 αναφερόταν ότι οι αμοιβές του καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, χωρίς όμως περαιτέρω διευκρινίσεις. Αυτές ανακοινώθηκαν αργότερα (20/02/2013) με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αρ. πρωτ. οικ. 2/19352/0022, τροποποιώντας συλλήβδην τον υπολογισμό της μισθοδοσίας που είχε ήδη κλειδώσει στα λογιστήρια των φορέων!
Στη συγκεκριμένη εγκύκλιο αναφέρεται ότι το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στα ΝΠΙΔ και τις ΔΕΚΟ δεν κατατάσσεται σε βαθμούς αλλά λαμβάνει το βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου που αντιστοιχεί στο βαθμό κατάταξης που θα είχε εάν κατατασσόταν σε αυτούς. Η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν. 4024/2011. Διευκρινίζεται επίσης ότι για την κατάταξη αναγνωρίζεται προϋπηρεσία μέχρι επτά (7) έτη, η οποία μάλιστα πρέπει να έχει παρασχεθεί σε Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ή ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005.
Δεν αναφέρεται όμως πουθενά οποιαδήποτε ρύθμιση για το καλλιτεχνικό-διδακτικό προσωπικό, με αποτέλεσμα αυτό να εξομοιώνεται με άλλα μη συναφή αντικείμενα και ειδικότητες, και να κατατάσσεται από τις διοικήσεις των ΝΠΙΔ & ΝΠΔΔ στην κατηγορία ΔΕ. 
Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 15,16 του ΒΔ 16/1966 «περί ιδρύσεως μουσικών ιδρυμάτων», όπως το άρθρο 15 τροποποιήθηκε από το άρθρο 41 του ν. 1597/1986 (ΦΕΚ Α' 68/13-21.5.86), προκύπτει ότι απαραίτητο προσόν των καθηγητών στα μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι η κατοχή διπλώματος ή πτυχίου του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης ή άλλων αναγνωρισμένων Ωδείων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Περαιτέρω στον ν. 1597/1986 (άρθρο 48) αναφέρεται το εξής: «Πτυχία ή διπλώματα μουσικών εκπαιδευτηρίων της ημεδαπής αναγνωρισμένων από το Κράτος ή ανώτερων σχολών της αλλοδαπής που κατέχουν οι μουσικοί της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.) και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσ/νίκης (Κ.Ο.Θ.), καθώς και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ωδείου Θεσσαλονίκης θεωρούνται ισοδύναμα με τίτλους σπουδών ανώτερης σχολής της ημεδαπής τριετούς φοιτήσεως».
Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι αυτή η αναγνώριση δεν αφορά μόνον όσους τυγχάνει να εργάζονται στις παραπάνω ορχήστρες, διότι τέτοια παραδοχή θα διαφοροποιούσε την νομική αντιμετώπιση των μουσικών με βάση το συγκυριακό και τυχαίο γεγονός της απασχόλησης τους στις ανωτέρω ορχήστρες και το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης!
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3205/2003, που αφορά τα μισθολογικά υπαλλήλων των ΟΤΑ, στο κλιμάκιο ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαιδεύσεως) κατατάσσονται οι υπάλληλοι με πτυχίο η δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής η ισότιμο άλλων σχολών αλλοδαπής. Σύμφωνα δε με το εδάφιο 12 του υπό Γ.1 πεδίου ρύθμισης του ν. 4093/2012, ορίζεται ότι από 1.1.2013 οι διατάξεις του 2ου κεφαλαίου του ν. 4024/2011 αφορούν και τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ.
Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών συνάγεται ότι οι τίτλοι σπουδών των καθηγητών Ωδείων οφείλουν και πρέπει να αναγνωρίζονται ως τίτλοι σπουδών ανώτερης σχολής της ημεδαπής τριετούς φοίτησης και άρα πρέπει να καταταχθούν στην κατηγορία ΤΕ και όχι στην κατηγορία ΔΕ!
Επιπλέον, στο ίδιο ακριβώς συμπέρασμα (δηλ. στην ορθή κατάταξη των πτυχιούχων ωδείων ως ΤΕ) οδηγούμαστε στηριζόμενοι στα ακόλουθα:
* Στην Πράξη 109/2010 της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίνεται νόμιμη η θεώρηση ενταλμάτων μισθοδοσίας κατηγορίας ΤΕ σε Μουσικούς πτυχιούχους Ωδείων.
* Στον Νόμο 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) (άρθρο 20), με τον οποίο συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας κλάδος ΤΕ16 Μουσικής για τους πτυχιούχους Ωδείων.
* Στην Απόφαση 60/1979 του Συμβουλίου Ισοτιμιών του ΚΑΤΕΕ Αθηνών για τη χορήγηση ισοτιμίας ΤΕ των πτυχίων των Ωδείων. Το Συμβούλιο Ισοτιμιών είχε συσταθεί με το άρθρο 74 του Νόμου 576/1977 (ΦΕΚ A' 102/13-4-1977) και ως σκοπό είχε την αναγνώριση ισοτιμίας Τίτλων Σπουδών και Σχολών ή Τμημάτων της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και στην κατάταξη σπουδαστών ή πτυχιούχων σε σπουδαστικά εξάμηνα διαφόρων Σχολών.
* Στην απόφαση του Πρωτοδικείου Κατερίνης για την αναγνώριση της κατηγορίας ΤΕ στους Μουσικούς του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης.
Προξενεί όμως ιδιαίτερη εντύπωση και εύλογη απορία το γεγονός ότι:
* Ενώ η λειτουργία των Δημοτικών Ωδείων βασίζεται στην λειτουργία του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού, το Υπουργείο δεν έχει προχωρήσει ΑΚΟΜΗ στη διαβάθμιση των μουσικών σπουδών στην Ελλάδα βάσει της συνθήκης της Bolognia, ξεκινώντας αρχικά από την διαβάθμιση των σπουδών του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης!
* Ενώ η λειτουργία των Δημοτικών Ωδείων εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού, (που ορίζει ως έναρξη του σχολικού έτους την 15η Σεπτεμβρίου), το Υπουργείο Εσωτερικών επιδεικνύει αδιαφορία για την εκπαιδευτική διαδικασία και τη νομοθεσία του Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισμού, αφού η καθυστερημένη έγκριση μικρότερης διάρκειας συμβάσεων(8 μήνες) του καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού από τις προβλεπόμενες ανάγκες του ακαδημαϊκού έτους (10 μήνες) έχει προκαλέσει σοβαρότατα και αξεπέραστα πρακτικά προβλήματα στη διεκπεραίωση του ακαδημαϊκού έτους (ανελαστικές ημερομηνίες βάσει νομοθεσίας εξετάσεων, μαθητολογίων, Πτυχιακές & Διπλωματικές απολυτήριες εξετάσεις Ιανουαρίου κλπ).!
* Ενώ το προσωπικό των Κρατικών Ορχηστρών (ΚΟΑ & ΚΟΘ) και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης (στον Κανονισμό Λειτουργίας του οποίου βασίζεται η λειτουργία των Δημοτικών Ωδείων) ανήκει μισθολογικά στην κατηγορία ΤΕ, το προσωπικό των Δημοτικών Ωδείων χαρακτηρίζεται μισθολογικά ως ΔΕ.
* Ενώ οι σπουδές στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και τα Δημοτικά Ωδεία της χώρας είναι τουλάχιστον 10-ετείς όχι μόνο δεν έχουν αναγνωριστεί αλλά ούτε καν καθοριστεί και διαβαθμιστεί, έτσι ώστε να είναι γνωστό το επίπεδο των σπουδών των αποφοίτων. Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζονται ειδικευμένοι επιστήμονες και καλλιτέχνες αφενός οικονομικά αλλά κυρίως θεσμικά, αφού στην ουσία το ίδιο το Κράτος αναιρεί και απαξιώνει τις ωδειακές σπουδές που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού με το να μην τις αναγνωρίζει.
* Δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία του καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού σε ιδιωτικούς φορείς ως κριτήριο κατάταξης σε υψηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο, αλλά υπολογίζεται ως κριτήριο πρόσληψης! Έτσι, αγνοείται εντελώς η προϋπηρεσία του καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού το οποίο έχει εργαστεί σε ιδιωτικούς φορείς, παρόλο που για την εργασία του αυτή έχει λάβει αριθμό πρόσληψης από το Υπουργείο Πολιτισμού.
* Αποσιωπάται το γεγονός ότι το ωράριο διδασκαλίας στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα καλλιτεχνικής παιδείας ανέρχεται maximum σε 30 ώρες την εβδομάδα.
* Δεν έχει αποσαφηνιστεί το είδος και η διάρκεια σύμβασης των καλλιτεχνικών διευθυντών (πλαφόν μισθοδοσίας), λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη δραστηριότητα και την ευρύτερη δράση των ιδρυμάτων που διευθύνουν. Εάν δινόταν η δυνατότητα υπερετήσιας σύμβασης, αφενός ο προγραμματισμός της σχολικής χρονιάς θα ολοκληρωνόταν εγκαίρως και αφετέρου η λειτουργία των ιδρυμάτων θα ήταν ομαλότερη.
* Πώς, λοιπόν, τεκμηριώνεται λογικά ότι ένας διπλωματούχος μουσικός, απόφοιτος Ωδείου και εργαζόμενος σε ΝΠΙΔ & ΝΠΔΔ, κατατάσσεται μισθολογικά ως ΔΕ, ενώ όταν εργάζεται στις Κρατικές Ορχήστρες Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στην Ορχήστρα της ΕΡΤ και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, αλλά και στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης κατατάσσεται μισθολογικά ως ΤΕ – όταν μάλιστα οι τουλάχιστον δεκαετείς σπουδές του, εποπτευόμενες από το Υπουργείο Πολιτισμού & Παιδείας, και το απολυτήριο Δίπλωμά του δεν έχουν διαβαθμιστεί ακαδημαϊκά;
* Πώς είναι δυνατόν, ενώ ολόκληρο το φάσμα των ωδειακών μουσικών σπουδών εποπτεύεται από το Κράτος, ο απόφοιτος αυτών των σπουδών (του οποίου ο απολυτήριος τίτλος φέρει τη σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισμού), ελλείψει διαβάθμισης, να μην γνωρίζει σε ποια βαθμίδα σπουδών κατατάσσεται βάση της διακήρυξης της Bolognia (1992)γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την ανέφικτη σύμπλευση με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και την αδυναμία δυνατότητας εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ανταλλαγών, επειδή το ίδιο το Κράτος τον μεταχειρίζεται ως απλό απόφοιτο Λυκείου;
* Πώς είναι δυνατόν να απαιτείται για την πρόσληψη καλλιτεχνικού διευθυντή οπωσδήποτε 10ετής προϋπηρεσία (βάσει της ειδικής νομοθεσίας: ΒΔ 7α / 15-1-1966, άρθρο 14) και όταν προσλαμβάνεται σε Δημοτικό Ωδείο, να αναγνωρίζεται μόνον η 7ετής προϋπηρεσία, ενώ παράλληλα δεν έχει το δικαίωμα αμοιβής του διευθυντικού επιδόματος, είτε η σύμβασή του είναι αορίστου χρόνου, είτε όχι!
Σε κάθε περίπτωση, αδυνατούμε να κατανοήσουμε:
Την άρνησή σας να πάρετε συγκεκριμένη θέση για όλα τα παραπάνω προβλήματα που ταλανίζουν την μουσική εκπαίδευση της χώρας, ώστε να αποδειχθεί έμπρακτα το ενδιαφέρον σας για την απρόσκοπη λειτουργία των ωδείων και τη διαφύλαξη των μουσικών σπουδών.
Ζητούμε ΑΜΕΣΑ:
1) Τη νομοθετική επίλυση του θέματος της κατάταξης του καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού σε ΤΕ, και
2) Την ΑΜΕΣΗ διαβάθμιση των μουσικών σπουδών από τα αρμόδια Υπουργεία.
ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΩΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΟΙ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΘΑ ΕINAI AΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΕΣ.
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΜΗΝ ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ!
Σας παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
Με τιμή,
Ερατώ Αλακιοζίδου | Καλλιτεχνική Διευθύντρια Δ.Ω. Θέρμης – Εκπρόσωπος Δικτύου Δημοτικών ωδείων
Γεώργιος-Ιούλιος Παπαδόπουλος | Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δ.Ω. Καβάλας
Απόστολος Αλεξίου| Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δ. Ω. Λάρισας
Μερόπη Κολλάρου | Καλλιτεχνική Διευθύντρια Δ.Ω. Αλεξανδρούπολης
Άγγελος Φιλλίπου | Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δ.Ω. Δράμας
Δημήτρης Μαραγκόπουλος | Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δ.Ω. Βόλου
Διονύσης Μαλλούχος| Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δ.Ω. Καλαμάτας
Γιώργος Χατζημιχελάκης | Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δ.Ω. Πετρούπολης
Γεράσιμος Βουτσινάς | Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δ.Ω. Πάτρας
Νίκος Ξανθούλης | Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δ.Ω. Πειραιά

Νίκος Χριστοδούλου | Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δ.Ω. Άργους
Γιώργος Τζούκας | Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δ.Ω. Κοζάνης
Λάζαρος Τσαβδαρίδης | Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δ.Ω. Πτολεμαΐδας
Αθηνά Στεφοπούλου | Καλλιτεχνική Διευθύντρια Δ.Ω. Λαμίας
Γεώργιος Χλίτσιος | Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δ.Ω. Πρέβεζας “Σπύρος Δήμας"
Πηνελόπη Φιρτινίδου | Καλλιτεχνική Διευθύντρια Δ.Ω. Βέροιας
Ευαγγελία Κατέλη | Καλλιτεχνική Διευθύντρια Δ.Ω. Πυλαίας-Χορτιάτη
Παναγιώτης Αποστολίδης | Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δ.Ω. Αμπελοκήπων & Αριδαίας
Κώστας Μακρυγιαννάκης | Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δ.Ω. Θεσσαλονίκης
Θόδωρος Γκρούνης | Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δ.Ω. Αγ. Παύλου
Κωστής Παπάζογλου | Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δ.Ω. Αριστοτέλη & Σταυρούπολης
Κλεάνθης Ζαρίμπας| Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δ.Ω. Καλαμαριάς
Γιώργος Γούσιος| Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δ.Ω. Πολίχνης
Βασίλης Μπουλούσης| Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δ.Ω. Νεάπολης
Αλέξανδρος Χρυσάφης| Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δ.Ω. Συκεών
Κατερίνα Κούβελου | Καλλιτεχνική Διευθύντρια Δ.Ω. Καρδίτσας
Νίκος Τσιάντας | Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δ.Ω. Τρικάλων
Γιάννης Γκουράνης| Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δ.Ω. Έδεσσας
Χαράλαμπος Ναβροζίδης | Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δ.Ω. Κατερίνης
Θεμιστοκλής Μακαντάσης| Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δ.Ω. Λαυρεωτικής
Γιάννης Ανδρόνογλου| Καλλιτεχνικός Διευθυντής «Αλεξάνδρειου» Δ.Ω. Γιαννιτσών
Χριστίνα Νοτάκη| Καλλιτεχνική Διευθύντρια Δ.Ω. Ιεράπετρας
Γιώργος Δανδίνης| Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δ.Ω. Παιανίας-Κιλκίς
Παναγιώτης Κουβαράς| Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δ.Ω. Ρόδου
Χρήστος Ζερμπίνος| Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δ.Ω. Ναυπλίου 

Χαράλαμπος Βενέρης | Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δ.Ω. Ηρακλείο